SIFIR TOLERANS POLİTİKASI

01.09.2018 | 5,449 Görüntüleme | 0 Yorum Yapılmış

SIFIR TOLERANS POLİTİKASI

 

1. Amaç

Bu politika ile Polat Balıkçılık olarak şirketimizin sıfır tolerans konularındaki yaklaşımının açık ve net bir şekilde ortaya konulması, şirket imajının korunması sıfır tolerans konularının tanımı ile rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasal düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere ve evrensel kurallara uyumunun sağlanması amaçlanmaktadır. Bu politika ile sıfır tolerans konularının tüm çalışanlarca anlaşılması,  yolsuzlukla mücadelenin, şeffaflığın ve dürüstlüğün şirket değerlerimizin bir parçası olduğunun anlaşılması; etik dışı davranışların, rüşvet ve yolsuzluğun tüm firma faaliyetlerinde önlenmesi için gerekli bilgilendirmelerin yapılması, bu konudaki sorumlulukların ve kuralların belirlenmesi hedeflenmiştir.

 

2. Kapsam

Sıfır Tolerans Politikası sadece firma çalışanlarını değil, firmaya hizmet veren tüm iş ortaklarını da kapsamaktadır. Bu doğrultuda;

· Tüm firma çalışanları,

· Danışmanlık, avukatlık vb. destek hizmeti alınan şirketler ve çalışanları,

· Dış hizmet alınan şirketler (tedarikçi, taşeron vb.) ve çalışanları,

 

      Bu politikanın kapsamına girmektedir.

 

3. Tanımlar

Rüşvet: Bir kişinin bir işi yapmak, yapmamak, hızlandırmak, yavaşlatmak gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı veya olağan iş akışının dışında bir eylemi gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla karşı taraftan sözlü veya yazılı anlaşma çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak kendisine ya da göstereceği bir başka kişiye maddi veya manevi fayda sağlanmasını ifade etmektedir. Rüşvet olarak değerlendirilebilecek menfaat; nakit para, hediye, etkinlik daveti veya bileti, borç affı, yardım maksatlı bağış gibi çok farklı şekillerde olabilir.

 

Yolsuzluk: Bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı yoldan kişisel olarak maddi veya manevi kazanç sağlamaya yönelik olarak kötüye kullanılmasını ifade etmektedir.

 

4. Yetki ve Sorumluluklar

Sıfır Tolerans Politikası’nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Üst Yönetim sorumludur.

Yöneticiler, bu politika metnindeki ilkelerin; sorumlu oldukları iş ortakları ve idaresi altındaki çalışanlar tarafından anlaşılmasını, uygulanmasını ve yaşatılmasını sağlamalıdırlar.

Tüm çalışanlar ve iş ortakları bu politika metnindeki ilkelere uygun hareket etmelidirler.

Çalışanlar ve iş ortakları hiçbir durumda ve hiç kimse tarafından bu politikaya aykırı hareket etmeye zorlanamaz. Sıfır Tolerans konularının, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kurallarının ihlaline ilişkin herhangi bir durumu bildirmek herkesin sorumluluğundadır.

 

5. Politika

Firma faaliyet gösterdiği ve temsil edildiği tüm ülkelerdeki sıfır tolerans kapsamındaki konular, rüşvet ve yolsuzluk kapsamındaki yasa ve düzenlemelere, evrensel hukuk kurallarına, etik ve mesleki ilkelere uyum sağlamayı ilke edinmiştir. Bu ilke kapsamında bu politikada belirtilmiş olan Çocuk İşçiliği, Borçlu Çalışma ve insanlık dışı muamele, İş Sağlığı ve Güvenliği, Etik olmayan davranışlar, rüşvet ve yolsuzluk “sıfır tolerans” konuları olarak belirlenmiş, şirketimiz bu yaklaşım ile hareket etmekte ve faaliyetlerini adil, dürüst ve yasalara uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt etmektedir.

 

 

 

 

5.1.Çocuk İşçiliği

15 yaşın altındaki işçiler (veya o ülkenin tanımladığı kanuni en düşük yaş, örn. 14)

Çocuk istihdamının en kötü şekillerine maruz kalan 18 yaşın altındaki işçiler (zorla çalıştırma, fuhuş, pornografi ve kanunsuz faaliyetler)

 

5.2.Borçlu Çalışma ve İnsanlık Dışı Muamele

İşçilere istediklerinde iş yerinden ayrılma izni vermeme, ayrıca iradeleri dışında fazla mesaiye kalmak zorunda bırakılma

İşçileri şiddetle veya şiddet tehdidi ile çalışmaları için gözlerini korkutarak zorlamak

İnsanlık dışı veya aşağılayıcı muamele, fiziksel ceza (cinsel şiddet dahil), zihinsel veya fiziksel baskı ve/veya sözlü olarak taciz

 

5.3.İş Sağlığı ve Güvenliği

İşçilerin sağlıklarına, güvenliğine ve/veya yaşamlarına mutlak ve kısa vadede gerçekleşebilecek bir tehdit içeren iş sağlığı ve güvenliği ihlalleri

 

5.4.Etik olmayan davranışlar

5.4.1 Rüşvet ve Yolsuzluk

Yolsuzluk, firmamızın faaliyet gösterdiği her alanda ceza gerektiren bir suçtur.

Ticari ilişkilerde suç teşkil eden rüşvet, aktif veya pasif olarak işlenebilir. Rüşvet; herhangi bir nitelikte doğrudan veya dolaylı olarak kişisel bir avantaj sağlamak, vaat etmek, yetki vermek, istemek veya almak şeklinde ortaya çıkabilir. Rüşvet dolaylı olarak aracılar vasıtasıyla da verilip alınabilir. Hem rüşvet teklif eden hem de rüşveti alan kişiler cezalandırılabilir.

Rüşvet cezayı gerektiren bir suç olup, bazı mahkemeler bulundukları ülkenin kanunlarının ülke dışında da uygulanabilmesini sağlarlar. Dolayısıyla işlenen bir suçun kanunları bir kişiye milliyetine göre uygulanan ülke sınırları içinde veya o ülkenin dışında işlenmesi önemli değildir. Bir cezaya birden fazla mahkeme kararı uygulanabilir. Bireylerin cezalandırılması para cezası, birkaç yıl hapse mahkûm etme ve mallara haciz konulması şeklinde olabilir. Bir kişi adına rüşvet teklif eden, vaat eden, yetki veren veya alan şirketler cezai veya idari para cezalarına çarptırılabilir, yasalara aykırı olarak elde ettikleri mallara el konulabilir veya idari sonuçlarla karşı karşıya kalabilir.

Kamu görevlisine resmi bir işlemle bağlantılı olarak şahsi menfaat veya üçüncü bir kişi adına menfaat sağlanması, teklif edilmesi, vaat edilmesi, yetki verilmesi halinde, bu durum görev başında rüşvet teşkil eder. Rüşvet eylemi aynı zamanda rüşveti teklif eden, vaat eden, yetki veren veya veren kişinin şirketin aktiflerini kullanmak için kendi yetkisi dışında hareket etmesi ve böylece şirkete zarar vermesi halinde, ceza gerektiren bir emniyeti suiistimal konusuna dönüşür.

 

5.4.2 Hediye

Tedarikçilerden, Hizmet Sağlayıcılardan veya Diğer İş Ortaklarından Hediyeler

Firmamız, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar (bundan sonra "Tedarikçiler" olarak ifade edilecek) için önemli müşterilerdir. Satın alma sorumlusu başta olmak üzere bütün çalışanlar Tedarikçilerden veya diğer iş ortaklarından etik olmayan ve uygun olmayan teklifler alabilirler.  Bu bölümde aşağıda belirtilen paragraflar, başta bir satın alma sürecinde görev alanlar olmak üzere bütün çalışanlara uygulanır. Tedarikçiler yalnızca firmamızın talimatlarına uygun olarak seçilebilir. Tedarikçilerin hediyelerle, yardımlarla veya bağışlarla firmamızın çalışanlarının satın alma kararlarını etkileme çabalarına müsamaha edilmemelidir. Bu girişimler şahsi veya üçüncü bir kişinin lehine olabilir. Tedarikçilere şirket çalışanlarını bu şekilde etkilememeleri tavsiye edilmeli ve kendileri bu koşulu ihlal etmeleri durumunda uyarılmalıdır. Bu kuralı ciddi şekilde ihlal eden veya ihlal etmeye devam eden tedarikçilerin adı Satın Alma Sorumlusuna bildirilir. İhlalin ciddi olması veya tekrarlanması halinde, iş ilişkisi sonlandırılır.

Firmamızın çalışanlarının doğrudan veya dolaylı olarak hediye almaları, haksız çıkar elde etmeleri veya değerli eşya almaları yasaktır. (Örneğin kredi, komisyon, değerli menkul veya başka mal veya maldan pay, işe alma, herhangi bir borç veya diğer yükümlülükten muaf kalma veya muaf tutma, çıkar sağlayan başka herhangi bir hizmet, vs.)

 

Hediye ve davet konuları için aşağıda belirtilen durumlar istisnai halleri açıklamaktadır:

 • Sık sık olmaması durumunda (her iş ortağı için yılda bir veya iki kez),
 • Her takvim yılı ve hediyeyi veren kişi/kurum ayrı olmak üzere alınan hediyelerin toplam değeri

250 TL'den daha az olması durumunda,

 • Yalnızca iş gereği konaklamasından ve alışılagelmiş iş uygulamalarından kaynaklanması durumunda,
 • Kanun veya yönetmelikleri ihlal etmemesi durumunda,
 • Söz konusu hediye veya konaklamanın alınmasından sonra Tedarikçinin bel bağladığı bir sözleşme yapma kararında makul veya potansiyel bir etkisinin olmaması durumunda.

 

Aşağıda belirtilen hediyeler ve davetler genellikle özel duruma göre kabul edilebilir:

 • Promosyon hediyeleri (örneğin tükenmez kalem, takvim, not defteri, kahve bardağı, gömlek veya diğer basit giyim eşyaları vs.) ve genellikle maddi değeri olmayan diğer hediyeler,
 • Davet iş amaçlı olduğu sürece (örneğin bir iş toplantısının kapsamı dâhilinde gerçekleşir) ve iş yemeğinin değeri davet edilen kişinin şirketteki konumuna uygun olduğu sürece zaman zaman iş yemeklerine davet etme,
 • Kabul eden çalışanın davranışını yanlış şekilde etkilemesi halinde hediye, bağış, yardım ve davet kabul etmek kesinlikle yasaktır (Örneğin bir hediye, bağış, yardım veya davet alma ve bir sipariş verme).
 • Davetlerin seyahat veya konaklama masraflarını veya eşlik eden bir eşin veya seyahat arkadaşının masraflarını karşılayıp karşılamadığına özelikle dikkat edilir. Prensip olarak bir Tedarikçinin sosyal veya kültürel sorumluluklarını yerine getirdiği durumlar dışında bu giderleri karşılamasını kabul etmek yasaktır (Örneğin bir eş veya arkadaşı refakat etmesini gerektiren bir yemeğe davet etme). İstisnalar çalışanın birim sorumlusunun önceden onayına tabidir.
 • Şahsi kullanımı için veya üçüncü bir şahıs menfaatine para veya eşdeğerlerinin kabul edilmesi (örneğin bazı mağazalar için hediye kartları veya hediye çekleri) her zaman yasaktır. Çalışan söz konusu girişimi derhal birim sorumlusuna bildirmelidir. En yakın birim sorumlusunun buna uymaması durumunda bir üst seviyedeki sorumluya bildirmelidir.
 • Sık olmamakla birlikte spor etkinlikleri, konserler, kültürel etkinlikler, ticari fuarlar veya konferanslar gibi etkinliklere davetler (her iş ortağı için yılda bir veya iki kez) yalnızca aşağıda belirtilen koşullarda kabul edilebilir:
 • Doğrudan bir iş amacı olması (mevcut sözleşme görüşmeleriyle doğrudan ilişkisi olmamalıdır),
 • Çalışana iş ilişkisi kurduğu bir kişinin eşlik etmesi,
 • Biletin bedelinin davet edilen kişinin ülkedeki konumuna uygun olması. Böyle bir davetin kabul edilmesi çalışanın amirinin onayına tabidir. Eş veya arkadaşların davetinin reddedilmesi gereğinin yanı sıra davet eden şirketin seyahat veya konaklama masraflarını karşılaması reddedilmelidir.

 

Bu kurallardan dolayı, bir hediye, bağış, yardım veya davetin kabul edilememesi halinde, kişi bunu   kibarca reddetmeli ve bu politikadan bahsetmelidir. Hediyenin önceden gönderilmesi halinde ise iade edilmelidir.

 

Müşterilerin veya Diğer İş Ortaklarının Çalışanlarına Hediyeler

 • Firmamız, müşterilerinin veya diğer iş ortaklarının çalışanlarının satın alma kararlarının kişisel hediyelerle etkilenmesini istememektedir. Bu nedenle, müşterilerin veya diğer iş ortaklarının çalışanlarına verilen davetler ve diğer bağışlar sınırlandırılmalıdır. Böylece söz konusu bağışlar muhtemelen müşterinin satın alma kararını etkilemeyecektir.
 • Promosyon hediyeleri ve normal iş yemeklerine davetler dışındaki bağışlara yalnızca müşterinin veya iş ortağının çalışanının amirine veya yetkili organına bildirilmesi ve hediyeler için onaylar alınması halinde izin verilebilir. Prensip olarak yukarıda belirtilen tedarikçi ve hizmet sağlayıcılardan hediyeler alınmasıyla ilgili aynı kurallar müşterilerin veya diğer iş ortaklarının çalışanlarına verilen hediyelere de uygulanır. Bu kurallar, müşterinin veya iş ortağının çalışanının yakın ilişkisi olan kişilere veya diğer üçüncü şahıslara da aynı şekilde uygulanır.

 

Resmi Makamlara ve Devlet Görevlilerine Hediyeler

 • Yukarıda belirtilen kurallar resmi makamlara, devlet görevlileri ve bu kişiler ile ilişkili üçüncü kişilere de uygulanmaktadır.
 • Şirket ve bağlı ortaklarının çalışanları, bir devlet görevlisine verilecek promosyonel bir hediyenin o kişiyi resmi görevlerini yerine getirirken vereceği kararları etkileyecek nitelikte olmasından kaçınmalıdır.
 • Bu nedenle bütün çalışanların bu baskıda bulunabilecek herhangi bir işlem yapmaları veya tedbir almaları yasaktır. Her türlü resmi makamlara veya devlet görevlilerine para veya eşdeğerler veya hediye, yardım veya bağışlar vermek, teklif etmek, vaat etmek veya yetki vermek prensip olarak yasaktır.
 • İstisnalar, şirket yetkilisinin ve etik temsilcisinin önceden onayına tabidir. Devlet memurları için yapılan normal iş yemeklerine davetler çalışanın amirinin önceden onaylamasını gerektirir.
 •  Devlet görevlilerinin veya özel sektör çalışanlarının rutin işlemlerini teminat altına almak veya hızlandırmak amacıyla ödemeler yapılması veya nakit olmayan eşdeğerler, davetler, hediyeler, bağışlar veya yardımlar sunulması (aynı zamanda hızlandırma ödemeleri olarak da bilinir) her zaman yasaktır.

 

5.4.3 Ağırlama Politikası

Şirketimiz ticari ilişkilerini geliştirmek ve ticari iletişim ağı kurma çalışmaları için temsil ve ağırlama faaliyetleri gerçekleştirebilir. Şirketimiz bu faaliyetlerin makul ölçüde olmasına dikkat etmektedir.

Politikada belirtilen hususlara uyumlu olsa dahi çıkar çatışmasına yol açabilecek veya bu şekilde algılanabilecek durumlara da sebebiyet verilmemeli, böyle durumlarda ağırlama teklifleri sunulmamalı veya kabul edilmemelidir.

 

5.4.4 Bağışlar ve Kurumsal Vatandaşlık Faaliyetleri

 • Şirketimizin çalışanlarının işlerinden bağımsız olarak kendi topladıkları tutarlarla hayır kurumlarını desteklemeleri şirketimizin Bağış ve Yardım Faaliyetlerinin dışındadır.
 • Yatırım projelerinin kapsamı dâhilinde aşağıda belirtilen kurallara riayet edilmelidir:
 • Kaynakların temin edildiği ve kullanıldığı yerlerde şirket içi politika ve yönetmeliklerin yanı sıra sponsorluk ve bağışlar konusunda uygulanacak bütün yasal yönetmeliklere her zaman riayet edilmelidir. İlave olarak, söz konusu çalışmalar şirketimizin uygulamalarına uygun olmalı ve kamu yararına açıkça hizmet etmelidir,
 • Şirketimiz için söz konusu Kurumsal Vatandaşlık faaliyetleri uygun olmayan rekabet avantajı yaratmamalıdır,
 • Söz konusu faaliyetler, şirketimiz veya bu kişilerle herhangi bir şekilde bağlantısı olan üçüncü şahıslara yatırım izni vermeye yetkili olan resmi kurum ve devlet yetkilileri için kişisel maddi avantajlar taşımamalıdır,
 • Söz konusu faaliyetler bireyleri veya kar getiren projeleri desteklememelidir, Resmi makamlarla veya devlet kuruluşlarıyla işbirliği içinde yapılan çalışmalar siyasi olarak tarafsız bir şekilde gerçekleştirilmelidir,
 • Sıfır tolerans politikası kapsamındaki bütün faaliyetler tamamen şeffaf olarak yapılmalıdır.

 

 

5.5.5.Eğitim

Sıfır Tolerans Politikası tüm çalışanlara duyurulmuş olup, şirket içerisinde asılarak sürekli ve kolaylıkla erişilebilir konumdadır.

Personelin söz konusu politikada yer alan ilkeleri benimsemesi ve bu esaslara uygun olarak çalışmalarını sürdürmesi amacıyla sürekli olarak eğitimler düzenlenmekte, bu çerçevede yasal zorunluluklar ve mevzuat gereklilikleri göz önünde bulundurularak, personele rüşvet ve yolsuzluk konularını kapsayacak şekilde düzenli olarak eğitim verilmektedir.

 

5.5.6 Kayıt Tutma

Çalışanlar tüm kayıtlarımızın raporlarını doğru bir şekilde tutmalı ve bunlarla ilgili sıkı bir hesap verme sorumluluğu sisteminin uygulanması sağlanmalıdır. Tüm kayıtlar, firmanın iş ilişkilerini ve diğer faaliyetlerini doğru ve adil bir şekilde ve gereken ayrıntılarıyla birlikte yansıtmalıdır. Çalışanlar doğru raporlar, notlar ve evraklar tanzim etmekten ve sorumlulara doğru bilgiler vermekten sorumludur. Kayıtlar sadece kayıtlar listesinde belirtilen ilgili sürenin dolmasıyla yok edilebilir. Ayrıca, kişisel olarak veya bir başka kişiyle birlikte hareket ederek ya da bir başka kişinin azmettirmesiyle hiçbir kayıt uygunsuz bir amaçla yok edilemez, değiştirilemez ve gizlenemez, hiçbir resmi işlem engellenemez.

 

6. Politikaya Aykırı Durum ve Davranışların Bildirilmesi

Şirketimizin çalışanları veya şirketimiz adına hareket eden kimseler karşılaştıkları işlemlerde bu politika kurallarına aykırı hareket eden kişi ve kurumları veya bu kurallara aykırılık gösteren her hangi bir durumu derhal ve direk olarak Şikâyet Mekanizmasına iletmekle yükümlüdür. Bildirimler tamamen gizli tutulur. Bildirim sonrasında yapılacak olan inceleme ve soruşturma esnasında da gizlilik kurallarına azami dikkat gösterilir ve öncelikli olarak bildirimi yapan personelin zarar görmemesi esasına uygun hareket edilir.

Polat Balıkçılık’a aşağıdaki kanallardan biri kullanılarak da ihlaller iletilebilir.

 

e-mail: [email protected]

Telefon: 0324 221 94 77

 

7. Politikaya Uygun Hareket eden Personelin Desteklenmesi ve Korunması

Şirketimiz rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi ile ilgili kuralları işleten personele; bu kurallara uygun hareket etmesinden dolayı herhangi bir zarar görmeyeceğini, politikalara uygun hareket eden personeli her hal ve şart altında koruyacağını ve bu konuda Şikâyet Mekanizmasına yapılan bildirimlerin gizli tutulacağını taahhüt eder.

 

8. Yaptırım

Sıfır Tolerans politikasının ihlal edilmesi durumunda, olayın mahiyetine göre iş akdinin feshine kadar gidebilecek disiplin cezaları gündeme gelmektedir. Bu politikaya aykırı olan durumlarda, konu Şikâyet Mekanizması tarafından incelenir ve mevzuata uygun olmayan davranışların tespiti halinde mevzuat doğrultusunda gerekli yaptırımlar uygulanır.

Ayrıca, ilgili mevzuata uymayanlar için, cezai sorumluluk söz konusu olabilmektedir.

SIFIR TOLERANS POLİTİKASI

Henüz Yorum Yapılmamış

Yorum Gönder

 56394

google analytics kodunuz