SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKASI

01.09.2018 | 5,019 Görüntüleme | 0 Yorum Yapılmış

SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKASI

 

Üretimin ve yönetimin her aşamasında “İnsana Değer” prensibi ile hareket eden firmamız için çevreye, çalışanlarına ve topluma saygılı iş ahlakıyla çalışmak çok önemli. Bu politika, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve ulusal yasalar temel alınarak belirlenmiştir. Bu kapsamda;

 

Çocuk İşgücü:

Yasal asgari yaş sınırına uymalı ve Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesinin 138’inci maddesinde belirtilen kapsamda 15 (bazı gelişen ülkelerde 14) yaşından küçük işçi çalıştırmamayı,

Asgari yaşın üzerindeki genç işçilerin iş ortamında sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimine ve sağlığına zarar verecek her türlü etkenden korunması ve eğitimlerinin engellenmemesini,

 

Zorla ve Zorunlu Çalıştırmanın Önlenmesi:

İstihdamın gönüllülük esasına bağlı olması,

Hiçbir koşul altında zorla işçi çalıştırmamayı, fiziksel, cinsel, psikolojik veya sözlü taciz uygulamamayı ve orijinal kimlik belgelerini, pasaportu alıkoyma gibi yasal olmayan uygulamalara başvurmamayı,

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşçilerin sağlıklarına, güvenliğine ve/veya yaşamlarına mutlak ve kısa vadede gerçekleşebilecek bir tehdit içeren iş sağlığı ve güvenliği ihlallerini önlemeyi,

 

Adil ve Eşit Muamele:

İşe alımda ve iş ortamında cinsiyet, etnik köken, din, ırk, milliyet, yaş, fiziksel kapasite, hamilelik, medeni hal, cinsel yönelim, sendika üyeliği, siyasal görüş ve benzeri konulara bağlı olarak ayrımcılık yapmamalıyı,

Çalışanlara değer verildiği ve saygı gösterildiği bir iş ortamı oluşturulmayı,

Taciz ve kötü muamelenin hiçbir türüne tolerans göstermemeyi,

 

Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı:

Tüm çalışanların yasal düzenlemeler çerçevesinde örgütlenme ve toplu pazarlık hakkına saygı gösterilmeyi,

Örgütlenme ve toplu pazarlık hakkını kullanan çalışanlar üzerinde baskı kurmamayı ve ayrımcılık yapmamayı,

 

Çalışma Saatleri ve Ücretler:

Tüm çalışanların yasal çalışma iznine sahip ve sözleşmeli olmasını,

En az asgari ücret düzeyinde olmak kaydıyla adil bir ücret ödenmesini; ödemelerin düzenli ve zamanında olmasını,

Ücretlendirmede hiçbir şekilde ayrımcılık yapmamayı,

Yasal izin, tazminat, fazla mesai ücreti ve diğer tüm yan hakları kanuni gereklilikler çerçevesinde sağlamayı, çalışma saatleri ve fazla mesainin kanunlara ve sektörel standartlara uygun olmasını,

 

Güvenli ve Temiz İş Ortamı:

Çalışanlara güvenli, sağlıklı ve hijyenik bir çalışma ortamı sağlamayı,

İş kaynaklı kaza ve hastalıkları önlemeyi ve riskleri en aza indirmek için gerekli kontrollerin ve bakımların yapılmasını, güvenlik prosedürlerinin izlenmesini ve koruyucu ekipmanların sağlanmasını, Bu çerçevede gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini; eğitimler, kazalar ve bunlara karşı alınan önlemlerinin kayıt altına alınmasını,

Uygulamaların yürürlükte olan ulusal kanun ve düzenlemelerle uyumlu olmasını,

 

Çevrenin Korunması:

İlgili tüm çevre yasa ve düzenlemelerine uyulmasını,

Gerekli çevre izinlerinin alınmasını ve yasalara uygunluğunun temin edilmesini,

Tüketimlerimizin, karbon ve hava salımlarını, doğal kaynak kullanımını ve atıkları en aza indirmek için çalışmayı, kimyasalların depolanması, taşınması ve kullanımını çevreye zarar vermeyecek şekilde kurallara uygun olmasını, atıkların bertarafı ve atık suların tahliyesi çevresel yükümlülükler ve limitler çerçevesinde yapılmasını, karar alma süreçlerinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin çevresel etkileri göz önünde bulundurulmasını,

 

Kalite ve Gıda Güvenliği:

Ürün ve hizmetlerin, ilgili kanunlarca öngörülen kalite ve güvenlik standartlarına uygun olmasını, Firmamızın gıda güvenliği ve kalite kurallarının gözetilmesini,

 

Etik İlkeler:

Tabi olduğumuz tüm kanun ve yönetmeliklere uymayı, ilgili yönetmeliklere uygunluğu kanıtlamak üzere kayıtları şeffaf ve güncel tutmayı,

Şirketimizde yolsuzluk ve rüşvetin hiçbir şekline müsamaha göstermemeyi; çıkar sağlamak, iş kolaylaştırmak amacıyla rüşvet ve/veya hediye alıp vermemeyi,

Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele için gerekli mekanizmaları ve politikaları oluşturmayı, çıkar çatışması oluşturacak durumlardan kaçınmayı, iş ortaklarının fikri mülkiyet haklarını korumayı,

 

Dilek ve Şikayetler:

Her çalışanın dilek ve şikayetlerini iletmesi için gerekli şikayet ve öneri mekanizmasını kurmayı, zamanında ve etkin olarak değerlendirme ve geri bildirimler yaparak çalışanın mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamayı, çalışanın yapacağı dilek, öneri ve şikayet bildirimlerinde kendisine misilleme yapılmamasını,

Çevredeki topluluklardan şirket ve çevresel konular (koku, gürültü, atık vb.) ile ilgili gelen şikâyetleri ele almak için; işçilerden gelen şikâyetlerin iletilmesinde olduğu gibi şikâyet ve öneri mekanizmasının kullanılmasını teşvik etmeyi,

 

Tedarikçi-Taşeron-Fasonlarla ilişkiler:

Çalışılan Tedarikçi-Taşeron-Fasonların sosyal uygunluk konularına uyumları konusunda taahhütlerinin alınmasını, sosyal uygunluk açısından değerlendirilmesini, değerlendirme sonuçlarının izlenmesini ve sosyal uygunluk düzeylerinin kademeli olarak yükseltilmesini,

 

taahhüt eder.

 

Politika İhlallerinin Bildirilmesi:

Kanun, yönetmelik ve/veya Polat Balıkçılık’ın Sosyal Uygunluk Politikası’nın ihlal edildiğine dair her türlü şüpheli durumu telefon veya web üzerinden bildirilebilir, yapılan tüm bildirimler gizli olarak değerlendirilecektir ve kanunların izin verdiği şekilde kimlikleri gizli kalacaktır. Polat Balıkçılık’a aşağıdaki kanallardan biri kullanılarak ihlaller iletilebilir.

 

e-mail  : [email protected]

Telefon: 0324-221 94 77

SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKASI

Henüz Yorum Yapılmamış

Yorum Gönder

 05673

google analytics kodunuz