TEDARİK ZİNCİRİ POLİTİKASI

01.09.2018 | 3,650 Görüntüleme | 0 Yorum Yapılmış

TEDARİK ZİNCİRİ POLİTİKASI

Polat Balıkçılık olarak sürdürülebilirlik yaklaşımını, iş yapış şeklimizin merkezine yerleştirerek, sadece kendi operasyonlarımızla sınırlı kalmayan, tedarikçilerimizi de kapsayan bir bakış açısı benimsiyoruz. Çevreye, çalışanlarına ve topluma saygılı bir iş süreci bizim için çok önemli ve tedarikçilerimizin de benzer bir yaklaşım geliştirmesini teşvik ediyoruz.

            Polat Balıkçılık Tedarik Zinciri Politikası firmamıza mal ve hizmet sağlayan tüm tedarikçilerimizden uymasını beklediğimiz çevresel, sosyal ve etik sorumlulukları tanımlamaktadır.

Tedarikçilerimizin Tedarik Zinciri Politikamıza uymasını ve Tedarik Zinciri Politikamızı çalışanlarına ve kendi tedarik zincirlerine iletmelerini bekliyoruz. Tüm tedarikçi sözleşmelerimiz Tedarik Zinciri Politikamızı içermektedir. Politika, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve ulusal yasalar temel alınarak belirlenmiştir.

 

Çocuk İşgücü:

Tedarikçiler yasal asgari yaş sınırına uymalı ve Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesinin 138’inci maddesinde belirtilen kapsamda 15 (bazı gelişen ülkelerde 14) yaşından küçük işçi çalıştırmamalıdır. Asgari yaşın üzerindeki genç işçilerin iş ortamında sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimine ve sağlığına zarar verecek her türlü etkenden korunması ve eğitimlerinin engellenmemesi gerekmektedir.

 

Zorla Çalıştırma:

İstihdam gönüllülük esasına bağlı olmalıdır. Tedarikçiler hiçbir koşul altında zorla işçi çalıştırmamalı, fiziksel, cinsel, psikolojik veya sözlü taciz uygulamamalı ve orijinal kimlik belgelerini alıkoyma gibi yasal olmayan uygulamalara başvurmamalıdır.

 

Adil ve Eşit Muamele:

Tedarikçiler işe alımda ve iş ortamında cinsiyet, etnik köken, din, ırk, milliyet, yaş, fiziksel kapasite, hamilelik, medeni hal, cinsel yönelim, sendika üyeliği, siyasal görüş ve benzeri konulara bağlı olarak ayrımcılık yapmamalıdır. Çalışanlara değer verildiği ve saygı gösterildiği bir iş ortamı oluşturulmalıdır. Taciz ve kötü muamelenin hiçbir türüne tolerans gösterilmemelidir.

 

Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı:

Tüm çalışanların yasal düzenlemeler çerçevesinde örgütlenme ve toplu pazarlık hakkına saygı gösterilmelidir. Örgütlenme ve toplu pazarlık hakkını kullanan çalışanlar üzerinde baskı kurulmamalı ve ayrımcılık yapılmamalıdır.

 

Çalışma Saatleri ve Ücretler:

Tüm çalışanlar yasal çalışma iznine sahip ve sözleşmeli olmalıdır. En az asgari ücret düzeyinde olmak kaydıyla adil bir ücret ödenmeli; ödemeler düzenli ve zamanında olmalıdır. Ücretlendirmede hiçbir şekilde ayrımcılık yapılmamalıdır. Yasal izin, tazminat, fazla mesai ücreti ve diğer tüm yan haklar kanuni gereklilikler çerçevesinde sağlanmalıdır. Çalışma saatleri ve fazla mesai kanunlara ve sektörel standartlara uygun olmalıdır.

 

Güvenli ve Temiz İş Ortamı:

Tedarikçiler, çalışanlarına güvenli, sağlıklı ve hijyenik bir çalışma ortamı sağlamakla sorumludur. İş kaynaklı kaza ve hastalıkları önlemek ve riskleri en aza indirmek için gerekli kontrollerin ve bakımların yapılması, güvenlik prosedürlerinin izlenmesi ve koruyucu ekipmanların sağlanması gereklidir. Bu çerçevede gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmeli; eğitimler, kazalar ve bunlara karşı alınan önlemler kayıt altına alınmalıdır. Uygulamalar yürürlükte olan ulusal kanun ve düzenlemelerle uyumlu olmalıdır.

 

Çevrenin Korunması:

İlgili tüm çevre yasa ve düzenlemelerine uyulmalıdır. Gerekli çevre izinleri alınmalı ve yasalara uygunluğu temin edilmelidir. Tedarikçi tüketimlerini, karbon ve hava salımlarını, doğal kaynak kullanımını ve atıklarını en aza indirmek için çalışmalıdır. Kimyasalların depolanması, taşınması ve kullanımı çevreye zarar vermeyecek şekilde kurallara uygun olmalıdır. Atıkların bertarafı ve atık suların tahliyesi çevresel yükümlülükler ve limitler çerçevesinde yapılmalıdır. Karar alma süreçlerinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin çevresel etkileri göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Kalite ve Gıda Güvenliği:

Ürün ve hizmetler, ilgili kanunlarca öngörülen kalite ve güvenlik standartlarına uygun olmalıdır. Firmamızın gıda güvenliği ve kalite kuralları gözetilmelidir.

 

Etik İlkeler:

Tedarikçiler tabi oldukları tüm kanun ve yönetmeliklere uymalıdır, ilgili yönetmeliklere uygunluğu kanıtlamak üzere kayıtlarını şeffaf ve güncel tutmalıdır. Tedarikçiler yolsuzluk ve rüşvetin hiçbir şekline müsamaha göstermemeli; çıkar sağlamak, iş kolaylaştırmak amacıyla rüşvet ve/veya hediye alıp vermemelidir. Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele için gerekli mekanizmaları ve politikaları oluşturmalıdır. Çıkar çatışması oluşturacak durumlardan kaçınmalı, iş ortaklarının fikri mülkiyet haklarını korumalıdır.

 

Politika İhlallerinin Bildirilmesi:

Paydaşlarımız kanun, yönetmelik ve Polat Balıkçılık Tedarik Zinciri Politikası’nın ihlal edildiğine dair her türlü şüpheli durumu telefon veya web hattı üzerinden bildirebilir. Yapılan tüm bildirimler gizli olarak değerlendirilecektir ve kanunların izin verdiği şekilde kimlikleri gizli kalacaktır. Polat Balıkçılık’a aşağıdaki kanallardan biri kullanılarak ihlaller iletilebilir.

 

 

 

 

 

e-mail  : [email protected]

Telefon: 0324-221 94 77

TEDARİK ZİNCİRİ POLİTİKASI

Henüz Yorum Yapılmamış

Yorum Gönder

 47354

google analytics kodunuz